Cowboy Story: Wild West Rescue Cheats&Հակեր

Կողմից | Ապրիլ 27, 2022
📚 STORYLINE 📚
Lucky Lion is the new Sheriff of Lily Town. Coming to the town, Lion didn’t expect that the whole place was under Dalton the bandit’s control. Nomads are all aroundcausing trouble, scamming places, robbing homes and banks. The mayor and many residents are threatened and leave the town. Հետեւաբար, here comes Lucky Lion who will fight against the evil forces and stand up for justice. Let’s fight along Lucky Lion’s side to protect the town!

🔫 HOW TO PLAY 🔫
Think outside the box to solve the unexpected riddles. Let out your creative thinking and use your intelligence to rescue Lily Town.
Create your own storyline
Complete the 4 maps to uncover western mistery

🎲 GAME FEATURE 🎲
– Անվերջ ինտենսիվ, բայց հուզիչ պատմություններ
– Բազմաթիվ և աներևակայելի խաղ
– Պարզ, բայց աշխույժ 2D գրաֆիկա
– Funվարճալի խաղ – Իրական IQ թեստ

Ներբեռնեք անվճար հիմա! Վայելե՛ք հուզիչ պահը Cowboy Story: Wild West Rescue