Mini World: Block Art – Appրագրեր Google Play Cheats- ում&Հակեր

Կողմից | Նոյեմբեր 30, 2020Mini World is a 3D free-to-play sandbox game about adventure, հետախուզում, and creating your dream worlds. There is no grinding or leveling up. No IAP gate that locks features from free to play players. Everyone can enjoy the game’s full features with great freedom Survival Mode Collect resources, build tools and shelters to survive. Keep crafting and upgrading and you eventually will have a chance to challenge epic monsters in the Dungeon, alone or with friends Creation Mode Players are given all the sources from the start. By placing or removing blocks, you can build a floating castle, a mechanism that harvest automatically or a map that plays music. Sky's the limit Play Games made by the community Want to play something quick? just hop on some fun mini-games made my our players. The featured mini-games are field tested maps hand-picked by our hardcore fans. Mini-games come in different genres: parkour, հանելուկ, FPS, or strategy. They are lots of fun and it’s a great way to make some friends online Features: Updatesnew contents and events update every month Offline Single Player and Online Multiplayerthe player can choose to play solo without Wifi or hop online and խաղալ ընկերների հետ Enormous Sandbox Worldexplore an expansive sandbox world with a variety of unique monsters, բլոկներ, նյութեր, and mines. Powerful game-editorthere are various types of mini-games, spanning from parkour, to puzzle, to FPS,to strategy, և այլն… all can be created in the ingame-editor Galleryyou can upload or download games or maps you made to the Gallery for others to download and play, or have a look at the hottest maps by other players Game modesurvival mode, creation mode or mini games created by other players Localization Supportthe game now supports up to 14 լեզուները: Անգլերեն, թայերեն, իսպաներեն, պորտուգալերեն, Ֆրանսերեն, Ճապոներեն, կորեերեն, Վիետնամերեն, ռուսերեն, թուրքական, Իտալական, գերմաներեն, Indonesian and Chinese. Կապվեք մեզ հետ: MiniworldCustomerService@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/miniworldtech Twitter: @miniwantech Discord: https://discord.gg/88GZq34 Developer email: miniwantech@gmail.com