Regulamin

Przeczytaj uważnie niniejsze warunki przed skorzystaniem z naszych usług.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Do celów niniejszych Warunków:

 • Przyłączać oznacza jednostkę, która kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą strony, gdzie „kontrola” oznacza własność 50% lub więcej akcji, udziały kapitałowe lub inne papiery wartościowe uprawniające do głosowania w wyborach dyrektorów lub innych organów zarządzających.
 • Kraj odnosi się do: Nowy Jork, Stany Zjednoczone
 • Firma (określane jako albo „Przedsiębiorstwo”, „My”, „Nas” lub „Nasz” w niniejszej Umowie) odnosi się do obsługi gier mobilnych, Pitagorasa.
 • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Usługa odnosi się do Serwisu.
 • Regulamin (określany również jako „Warunki”) oznaczają niniejsze Warunki, które stanowią całość umowy między Tobą a Firmą w zakresie korzystania z Usługi.
 • Usługa mediów społecznościowych innej firmy oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, Informacja, produkty lub usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, zawarte lub udostępnione w ramach Usługi.
 • Stronie internetowej odnosi się do wskazówek dotyczących oszukiwania Androida, dostępne z https://mobilecheats.edu.pl/
 • ty oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, czy firma, lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, jeśli dotyczy.

Potwierdzenie

Oto Regulamin regulujący korzystanie z tej Usługi oraz umowa, która obowiązuje między Tobą a Firmą. Niniejsze Warunki określają prawa i obowiązki wszystkich użytkowników w zakresie korzystania z Usługi.

Dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkownicy i inne osoby, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

Oświadczasz, że masz ponad wiek 18. Spółka nie zezwala na osoby poniżej 18 do korzystania z Usługi.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest również uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem Polityki prywatności Spółki. Nasza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące zbierania, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji lub Serwisu oraz informowanie Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni. Przeczytaj uważnie naszą Politykę prywatności przed skorzystaniem z naszych usług.

Linki do innych witryn internetowych

Nasza usługa może zawierać łącza do witryn internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Spółki ani nie są przez nią kontrolowane.

Spółka nie ma nad nimi kontroli, i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności, Zawartość, Polityka prywatności, lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub przypuszczalnie spowodowane przez lub w związku z korzystaniem z takich treści lub poleganiem na nich, towary lub usługi dostępne w takich witrynach lub usługach lub za ich pośrednictwem.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich witryn internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Zakończenie

Możemy natychmiast przerwać lub zawiesić Twój dostęp, bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi w przypadku naruszenia niniejszych Warunków.

Po rozwiązaniu, Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygaśnie.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od szkód, które możesz ponieść, cała odpowiedzialność Firmy i któregokolwiek z jej dostawców na podstawie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków i wyłącznego zadośćuczynienia dla Ciebie za wszystkie powyższe będzie ograniczona do kwoty faktycznie zapłaconej przez Ciebie za pośrednictwem Usługi lub 100 USD, jeśli nie kupiłeś niczego za pośrednictwem Usługi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie będą odpowiedzialni za żadne szczególne, przypadkowy, pośredni, lub jakiekolwiek szkody następcze (włącznie z, ale nie ograniczone do, odszkodowania za utracone korzyści, utrata danych lub innych informacji, za przerwanie działalności, za obrażenia ciała, utrata prywatności wynikająca z lub w jakikolwiek sposób związana z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowanie i / lub sprzęt osób trzecich używany z Usługą, lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Firmę lub dostawcę poinformowano o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet jeśli środek zaradczy nie spełnia swojego podstawowego celu.

Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, co oznacza, że ​​niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach, odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

„JAK JEST” i „JAKO DOSTĘPNE” Zrzeczenie się

Usługa jest świadczona na Państwa rzecz „JAK JEST” i „JAKO DOSTĘPNE” oraz ze wszystkimi wadami i wadami bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Przedsiębiorstwo, we własnym imieniu oraz w imieniu swoich Podmiotów stowarzyszonych oraz ich odpowiednich licencjodawców i usługodawców, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, czy ekspresowe, ukryty, ustawowe lub inne, w odniesieniu do Usługi, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje wartości handlowej, przydatność do określonego celu, tytuł i brak naruszenia, oraz gwarancje, które mogą wyniknąć z przebiegu transakcji, przebieg wykonania, użytkowania lub praktyki handlowej. Bez ograniczenia do powyższego, Firma nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań, i nie składa żadnych oświadczeń, że Usługa spełni Twoje wymagania, osiągnąć zamierzonych rezultatów, być kompatybilne lub współpracować z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, Aplikacje, systemy lub usługi, działać bez przerwy, spełniają wszelkie standardy wydajności lub niezawodności, są wolne od błędów lub że wszelkie błędy lub usterki mogą lub będą poprawione.

Bez ograniczania powyższego, ani Spółka, ani żaden jej dostawca nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźne lub dorozumiane: (ja) co do działania lub dostępności Usługi, lub informacje, zadowolony, oraz materiały lub produkty na nich zawarte; (ii) że Usługa będzie działać nieprzerwanie lub bez błędów; (iii) co do dokładności, niezawodność, lub aktualność jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że usługa, jego serwery, Zawartość, lub wiadomości e-mail wysyłane z lub w imieniu Spółki są wolne od wirusów, skrypty, konie trojańskie, robaki, złośliwe oprogramowanie, bomby czasowe lub inne szkodliwe elementy.

Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wyłączenie pewnych rodzajów gwarancji lub ograniczeń obowiązujących ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie z powyższych wyłączeń i ograniczeń mogą Cię nie dotyczyć. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w tej sekcji będą stosowane w najszerszym zakresie wykonalnym na podstawie obowiązującego prawa..

Prawo rządowe

Prawa kraju, z wyłączeniem norm kolizyjnych, reguluje niniejsze Warunki i sposób korzystania z Usługi. Korzystanie przez użytkownika z Aplikacji może również podlegać innym lokalnym, stan, krajowy, lub prawa międzynarodowe.

Rozwiązywanie sporów

Jeśli masz jakiekolwiek obawy lub spory dotyczące Usługi, Zgadzasz się najpierw spróbować rozwiązać spór nieformalnie, kontaktując się z Firmą.

Dla Unii Europejskiej (ja) Użytkownicy

Jeśli jesteś konsumentem w Unii Europejskiej, będziesz korzystać z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Oświadczasz i gwarantujesz to (ja) Nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych, lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako „wspieranie terrorystów” kraj, i (ii) Nie figurujesz na żadnej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami, sporządzonych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Rozdzielność postanowień i zrzeczenie się

Rozdzielność postanowień

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane tak, aby osiągnąć cele takiego postanowienia w najszerszym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia zachowają pełną moc i skuteczność.

Zrzeczenie się

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, niewykonanie prawa lub niewykonanie zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków nie wpływa na zdolność strony do skorzystania z takiego prawa lub żądania takiego wykonania w jakimkolwiek późniejszym czasie, ani też zrzeczenie się naruszenia nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek późniejszego naruszenia.

Tłumaczenia ustne

Niniejsze Warunki mogły zostać przetłumaczone, jeśli udostępniliśmy je Tobie w naszej usłudze. Zgadzasz się, że oryginalny tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający w przypadku sporu.

Zmiany w niniejszych warunkach

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, modyfikować lub zastępować niniejsze Warunki w dowolnym momencie. Jeśli korekta jest istotna Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić przynajmniej 30 dni’ notice prior to any new terms taking effect. Co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Dalsze uzyskiwanie dostępu do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu tych zmian w życie, Zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, w całości lub w części, prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony internetowej i Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, Możesz się z nami skontaktować:

 • E-mailem: support@mobilecheats.edu.pl
 • Numer telefonu: +1
 • Pocztą: Pitagorasa 17, Nowy Jork, 10001, Stany Zjednoczone