ලයිෆ් ඔෆ් මෙලෝ – වංචා&හැක්

විසින් | නොවැම්බර් 22, 2021


ඔබේම මිහිරි ගමක් ගොඩනඟා ගැනීමට ආදරය කරන්න?

ගොවිතැන් කරනවා & පැවැත්ම & අනුකරණය
ඒත්… ඔබේ ගමන පහසු නොවනු ඇත…!

· · · · · · · ක්‍රීඩා විශේෂාංගය · · · · · · · ·

» හැකි තාක් කල් ජීවත් වන්න.
» කන්න හතරක් භුක්ති විඳින්න
» සම්පත් එකතු කර බොහෝ ගොඩනැගිලි ඉදි කරන්න.
» ගොවිතැන & අත්කම් සැකසීම & ගොඩනැගිල්ල & පැවැත්ම
» ඔබේ ගම ක්ෂුද්‍ර කළමනාකරණය සහ පුළුල් කරන්න.

සංවර්ධකයා – දකුණු කොරියාවේ හොඳම ක්‍රීඩා සංවර්ධකයා

පිළිතුරක් තබන්න

Your email address will not be published. Required fields are marked *