Monthly Archives: Sepitema 2021

Foʻi pulu teka ʻa e langi 3H – Kākā&Kei Kini

ʻOku ke saiʻia ʻi he ngaahi vaʻinga soka. Kau ki he fiefia pea siviʻi hoʻo malava ke mapuleʻi ʻa e langi teka foʻi pulu 3H! ʻOku ’ ko ha lova vave ia ʻi ha ngaahi faingataʻa mo ha taimi taʻefaʻalaua ʻoku lele! Tohi Tali uí, vilo, puna, kae ʻoua ʻe #8217;ʻoua ʻe tō ʻo mole hoʻo moʻuí! ʻOku ’ ko ha kalasi faingataʻa ia ʻi ha mamani ʻoku ʻikai ke hasino, ka ʻi he fisiki taʻe tukua!ʻE faingofua pē hoʻo akó... Lau ke lahi ange »

Ngaahi Naunau Fakaʻosi – Kākā&Kei Kini

Ngaahi Naunau Fakaʻosi, ko ha vaʻinga RPG foʻou kotoa pe ʻoku ha ai “Mechs & Kau Teʻeki Malí”, ʻe vavé ni mai pē!Fakaleleiʻi hoʻo mechs ʻi ho loto, akoʻi ha toni pailate fakaʻofoʻofa ʻo e ngaahi ngāue maʻuʻanga moʻui kehekehe mo taukei ʻi he ngaahi tau fakavaleloto mech!Ko ha fononga ʻoku ha ai ha mechs malohi & ʻOku mei kamata ʻa e kau pailate fakaʻofoʻofa! Kapiteni, tuku ke #8217 tau fakataha! NGAAHI FOTUNGA ʻO E VAʻ:[Fakaleleiʻi tauʻataina hoʻo mechs ʻaki ... Lau ke lahi ange »

Unicorns on Unicycles – Kākā&Kei Kini

Turn your horns into swords in this wacky and sweet physics-driven rainbowcore fighting game featuring jousting unicorns. Battle against other colorful unicorns on many unique levels while balancing on your trusty unicycle. Sharpen your horn and get ready for a bloody, mythical rainbow showdown! Ngaahi fotunga ʻo e vaʻ:•Single-player adventure through the multiverse where no two levels are… Lau ke lahi ange »