Monthly Archives: ʻEpeleli 2022

Vaʻinga hangatonu: Idle RPG – Kākā&Kei Kini

Ko ha raid fakaʻofoʻofa ʻaupito 3H nofonoa RPG, fakafiefia maʻá e kakai kotoa pē ʻoku siʻisiʻi ʻenau tukupaá! [Worldview]Hoko ʻa e ʻauha, ʻoku tuʻunuku mai ʻa e ngataʻanga ʻo e māmaní, pea ʻoku meimei ke ʻauha ʻa e faʻahinga ʻo e tangatá?!?!Ko hai ʻa e mastermind ʻi mui he vailasi, Fanga Manu Toputapu, ʻa e fale kilisitala ʻoku humungousá, mo e ngaahi meʻa fakailifia fakamisini ko ia?Ko e ngaahi pou ʻe nima ʻo e mālohí – Mech, Piokalafi,... Lau ke lahi ange »