BiBi fanga kiʻi tamapua: Teuteuʻi e vaʻinga kaka&Kei Kini

Fai ʻe | Māʻasi 24, 2022
🎀 BiBi tamapua – Fakamālohisingaʻi e Vaʻ🎀 ʻOku talitali lelei koe ki chibi kolo – Feituʻu ʻoku ke fakahaaʻi ai hoʻo founga akenga ʻaki ha meʻa lahi ange 300 vala, kofu totongi, su mo e naunau. Fokotuʻutuʻu ʻa e mamani ʻaki ʻa e tefitoʻi ʻulungaanga ko ha kiʻi tamapua BiBi. Tau teuteu!👑👘🌿🎎

ʻE tokoni atu ʻa e fanga kiʻi tamapua BiBi ke ke faʻu ʻa e polokalama chibi haohaoa ʻo koe. TO ATU, ngaahi ākenga kehekehe: talavou, pilinisesi mo e fakaʻofoʻofa. Ko e hā ha meʻa te ke fili ke teuteu he ʻahó ni?

Ngaahi Fōtungá BiBi fanga kiʻi tamapua – Teuteuʻi e vaʻinga:
👟Teuteu pea fakamāʻopoʻopo ha loki:
Ngaahi meʻa lalahi kuo tānakí: lanu ʻo e kilí, founga ngaohi ʻulu, kofu, suú … ʻi ha ngaahi ta fakatata fakaʻofoʻofa ʻaupito chibi. ʻE fakatonutonu ʻe he kopate faʻoʻanga vala ʻo e tamapua BiBi ʻa e ngaahi faʻufaʻu ki he kofu mioʻi ke teuteuʻi ʻa e tamapua ke ha fakaʻofoʻofa.
💍Loki fetuʻu toto atu ʻo BiBi:
Hili hono teuteu hoʻo fuofua pilinisesi BiBi, fili ʻa e ngaahi sitika totonu ke faʻu ha puipuituʻa. Akoʻangá, ʻapi, ngaahi ʻata ʻo e katoanga fakaʻaliʻali.. BiBi fanga kiʻi tamapua kuo maʻu ʻe he taha kotoa. Taimi ke hoko ai ko ha fetuʻu ngingila ʻi he vaʻinga teuteu.
👘Loki talanoa pea ʻai e ngaahi kaungameʻa ʻo Bibi
Fakaʻaongaʻi e foʻi lole ke talanoa mo fiefia ke fetalanoaʻaki. Vaʻinga pilinisesi BiBi tamapua ʻikai tuenoa.
🎎Fanga kiʻi vaʻinga fakaoli mo e gacha
BiBi ʻoku ʻikai ngata pe ʻi hono maʻu ʻe he mamani ha fanga kiʻi tamapua fakaʻofoʻofa ʻe lauiafe ke nau teuteu, ʻoku mau toe maʻu foki mo ha ngaahi vaʻinga malie. Gacha ke maʻu ha kofu chibi taʻetotongi, maʻu ha lole mo ha ngaahi meʻa lahi ange.

Hu ki he mamani ʻo e BiBi pea hoko ko ha tamapua fakaʻofoʻofa mo 🎀BiBi tamapua🎀. ʻOku ʻi ai ha fanga kiʻi vala tamapua chibi ke ke teuteu mo faʻu haʻo founga pe ʻaʻau. ʻOku ʻaʻau ʻa e tuʻunga ko ʻeni ʻo e vaʻinga!