Taumuʻa Breaker e fuopotopoto ke ikuna – Kākā&Kei Kini

Fai ʻe | Nōvema 29, 2021


Fakaʻofoʻofa! You’ve found an addictive classic bubble vaʻinga fakahuu.
《Toʻo Breaker-taumuʻa ke ikuna》 ko ha vaʻinga ia te ne lava ʻo toʻo vave hoʻo hohaʻa. ʻAsi mai ʻa e ngaahi foʻi pulu lanu kehekehe kotoa pe pea taaʻi ʻa e taumuʻa ke fakakakato ʻa e tuʻunga! Faingofua ke vaʻinga kae faingataʻa ke mapuleʻi. Ikunaʻi ha ngaahi tuʻunga ʻe laungeau ke ke sauni ai ki ho taleniti. Ko hono fakafoʻou ʻo e sipinga mo e founga vaʻinga ʻaiʻainoaʻia. Kau mo kimautolu pea maʻu ha taimi fakafiefia!

Tuku ha Tali

Your email address will not be published. Required fields are marked *