Talanoa kaupoe: Fakahaofi ʻo e Hihifo hehengi kaka&Kei Kini

Fai ʻe | ʻEpeleli 27, 2022
📚 TALANOA 📚
Ko e laione monuʻia ko e polisi foʻou ia ʻo lili kolo. Haʻu ki he kolo, Naʻe ʻikai ʻamanaki ʻa e laione ia naʻe ʻi he malumalu ʻo e pule ʻa e ʻe taha. ʻOku takatakai ʻa e kau ʻita – fakatupu ha palopalema, Ngaahi feituʻu scamming, kaihaʻa mei he ngaahi ʻapí mo e pangikeé. ʻOku fakamanamanaʻi ʻa e pule kolo mo ha kakai tokolahi pea nau mavahe mei he kolo. Ko ia ai, ʻoku haʻu heni ʻa e Laione monuʻia ʻa ia te ne fakafepakiʻi ʻa e ngaahi malohi ʻo e kovi pea taukaveʻi ʻa e fakamaau totonu. Tau tau ʻi he tafaʻaki ʻo e laione monuʻia ke maluʻi ʻa e kolo!

🔫 FOUNGA VAʻINGA 🔫
Fakakaukau ʻi tuʻa he puha ke fakaleleiʻi ʻa e riddles taʻeʻamanekina. Tuku ke hanga ʻe hoʻo fakakaukau mohu founga ʻo fakaʻaongaʻi hoʻo poto ke fakahaofi ʻa lili kolo.
– Faʻu haʻo talanoa pe ʻaʻau
– Fakakakato ʻa e 4 ngaahi mape ke fakaʻata ʻa e ngaahi meʻa mahuʻinga fakahihifo

🎲 KONGA ʻO E VAʻINGA 🎲
– Ngaahi talanoa mālohi mo fakafiefia ʻoku ʻikai hano ngataʻanga
– Gameplay lahi mo unimagined
– Fakatata faingofua kae longomoʻui 2D
– Vaʻinga fakafiefia – Sivi moʻoni ʻo e IQ

DOWNLOAD TAʻETOTONGI HE TAIMI NI! Fiefia ʻi he momeniti fakafiefia ʻi he Talanoa kaupoe: Fakahaofi ʻo e Hihifo Hehengi