Tangataʻeiki #8217; fale fakamanavahe – Kākā&Kei Kini

Fai ʻe | Nōvema 26, 2021


ʻOkú ne fakamatalaʻi ʻa e talanoa kia Kālosí’ fononga hili ʻene maʻu ha ui faingataʻaʻia mei heʻene tamaí, tautapa ke foki ki hono ʻapi motuʻá ʻo fakahaofi ʻene tamaí.
ʻI he hokohoko atu ʻene fekumi ʻi he fale, ʻOku fetaulaki ʻa Kalosi mo ha ngaahi meʻa fakailifia lahi ka ʻoku kei fakailifia & talavou’ monsters. ʻI heʻene veteki ʻa e ngaahi pasolo ʻi muʻa ʻiate ia, ʻokú ne toe ofi ange ki he moʻoní…
Naʻe pehe ʻe Freud ʻi ha taimi ʻe taha: “ʻOfá mo e ngāué, ngāué mo e ʻofá…ko e meʻa pē ia ʻoku ʻi aí#8217;”
Kae fefe ʻa e mamahi, ko e ngaahi faingataʻa ʻoku hoko
ʻi he taimi ʻoku tau’ʻoku fakamālohiʻi kitautolu ke tau fili ʻi heʻetau ngaahi taumuʻá mo e ʻofá?
ʻI heʻene fehangahangai mo e ngaahi conundrums pehee, ʻoku ngalingali kuo tau fakamamahiʻi kotoa ʻa kinautolu ʻoku tau ʻofa taha ai.
He ko ia’ faʻa ʻi he fakapoʻuli ʻoku tau ongoʻi malu taha.
Mo e Tangataʻeiki #8217; fale fakamanavahe, ʻOku ou fakaʻamu ke ʻoange ha faingamālie ʻo e ngaahi manatu faingataʻa ko iá ʻi he huhuʻí.
ʻOku ou fakatapui ia ki he kau saienisi, ki heʻeku ngaahi fakaʻānaua kei siʻí;
kiate kinautolu ʻoku ou ʻofa aí, pea molia atu e ngaahi manatu.
ʻOku ou ʻamanaki pē te ke maʻu ʻi loto ʻiate koe#8217;ʻa e tali maʻongoʻonga tahá, ke nau fai ia koeʻuhí ko hoʻomou ʻofá, maʻá e saienisí, pe misi.

[Gameplay]
Kuo hanga ʻe ha ui fakafokifa ʻi he poʻuli ʻo foki ki ha fale kuo ke ʻosi ʻaʻahi ki ai #8217; ʻi ha taʻu ʻe. Kuo pau ke ke ʻa vete ai ha pasolo ʻe taha: ki he ngaahi ʻata ʻoku fekauʻaki mo e ngaahi manatu ke maʻu ha fanga kiʻi tokoni pea aʻu ki he takele ʻo hoʻo tamai&s fakapulipuli.
ʻOku ʻi ho nima ʻa e fili pe te ke huhuʻi pe fakaʻosi ʻa e talanoa fakamamahi ko ʻeni.

[Ngaahi Fōtungá]
ʻOua ʻe ʻalu ki ha ngaahi lanu ngingila mo mahino, Kuo u toʻo ha founga ʻaati ʻuliʻuli mo hinehina. Ko e fakamatala fragmented, ngaahi pasolo lahi, pea ʻoku faʻu ʻe he ngaahi faʻufaʻu ongo pelepelengesi ha aʻusia immersive ʻi he taimi ʻoku ke ongoʻi moʻoni ai ʻa e fetoʻaki mo e misini ʻo e protagonist & ngaahi ongo fakaeloto. Hokohoko atu ʻa vete ai ʻa e talanoa ʻi hoʻo tanaki ha ngaahi meʻa lahi ange…

Tuku ha Tali

Your email address will not be published. Required fields are marked *