Fakatata ʻAvanga – Kākā&Kei Kini

Fai ʻe | Nōvema 30, 2021


Ko e 2021 Vaʻinga lelei taha ia ʻo e Google Play ʻi Hongo Kongo, Pataka mo Taiuani, Ko e ʻuluaki 3H kiʻi tamapua-ʻoku fakatefito ʻi he vaʻinga toʻotoʻo, Kuo aʻu mai ʻa e fakatata ʻavanga ʻi he founga! Ko ʻeni, te ke hoko ko e #8217;te ke hoko ko e ngaahi tamapua’ ʻeiki, pea aʻusia ha fononga fakaʻofoʻofa ʻi honau kiʻi māmani siʻisiʻí.

NGAAHI FOTUNGA ʻO E VAʻ

3T TALANOA MINIATURIZED
Ko e Fakatātā ʻo e Fakatuʻasinó (PBR) ʻoku toe fakafoki mai ʻe he tekinolosia ʻa e ʻinisi kotoa pe ʻo e ngaahi tamapua ʻaki ha tuʻunga maʻolunga, ko hono fakaʻaliʻali haohaoa ʻenau ngaahi fotunga tuilalanga mo e mama refraction.

TANAKI HA NGAAHI TAMAPUA ʻE LAUNGEAU
Fokotuʻu ha ʻota ke fakatau ʻaki ha “Puha Kuí” ʻaki ha foʻi lomiʻi pē ʻe taha, haeʻi e puha pepá, pea maʻu ha ʻohovale, “Wishlist +200x Draw Option” tuʻunga fakahinohino, he ʻikai ke ke toe liʻaki e ngaahi tamapua ʻokú ke saiʻia taha aí!
ʻUluaki founga hono fakaʻaliʻali ʻo e kapineti, fakafeʻungaʻi ke faʻu ha souni Otaku fakatautaha makehe: Feituʻú, sci-fi, kāsolo taʻu motuʻá…ngaahi kaveinga ʻe laungeau ke ke fili mei ai!

KAU ʻI HE NGAAHI FEINGA TAU MAHUʻINGÁ
Deploy hoʻo lineups ʻi ha 3×3 Grid, te ke lava ʻo fokotuʻu ai ha ʻufiʻufi tuʻunga, sio ki he ngaahi animations taupotu taha, pea kau ʻi hono fakafepakiʻi e founga ʻoku ʻoatu ʻi ha founga 3H. ʻAhiʻahiʻi tauʻataina ʻa e ngaahi kautaha motolo kautaha fotunga ʻe nima. Tuifio mo fakatauhoa ʻa e Kau Taukapo, Ngaahi Kamataʻangá, Militarists, Kau tokoni mo e kau mataotao ʻi hoʻomou lineups.

KIʻI GAMEPLAY FAINGOFUA
“Maʻu ha ngaahi maʻuʻanga tokoni mei he ngaahi tamapua’ ngāué, ʻa ia ʻe fonu ai hoʻo ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻi hoʻo ʻa hake mei hoʻo mohe”. Lea mavae ki he ngaahi ngaue fakaʻaho, ʻe lava ke fakaʻata ʻa e ngaahi tuʻunga angamaheni ʻaki ha kiʻi tataaʻi pe ʻe taha, he ʻikai uesia hoʻo ngaahi maʻuʻanga tokoni taʻeʻaongá ʻi he taimi ʻokú ke ʻalu ai ʻo ʻikai ha ʻinitanetí.

ʻAʻahi ki he mītia fakasōsiale ko ʻení ki he fakamatala fakamuimuitahá.

Facebook: https://www.facebook.com/figurefantasy.official/
Twitter:https://twitter.com/FigureFantasy
Fekeʻikeʻi:https://discord.gg/g7UvD2sqcS
Reddit:https://www.reddit.com/r/FigureFantasyOfficial/
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC6LeGmj32GdmpqN1_F_36Nw

Tuku ha Tali

Your email address will not be published. Required fields are marked *