Ngaahi Naunau Fakaʻosi – Kākā&Kei Kini

Fai ʻe | Sepitema 30, 2021
Ngaahi Naunau Fakaʻosi, ko ha vaʻinga RPG foʻou kotoa pe ʻoku ha ai “Mechs & Kau Teʻeki Malí”, ʻe vavé ni mai pē!
Fakaleleiʻi hoʻo mechs ʻi ho loto, akoʻi ha toni pailate fakaʻofoʻofa ʻo e ngaahi ngāue maʻuʻanga moʻui kehekehe mo taukei ʻi he ngaahi tau fakavaleloto mech!
Ko ha fononga ʻoku ha ai ha mechs malohi & ʻOku mei kamata ʻa e kau pailate fakaʻofoʻofa! Kapiteni, tuku ke #8217 tau fakataha!

NGAAHI FOTUNGA ʻO E VAʻ:
[Fakaleleiʻi tauʻataina hoʻo mechs ʻaki ha ngaahi kautaha ʻe laui miliona!]
Maʻu ha ngaahi konga ʻe laungeau ʻaki hono fakaʻataʻata ʻa e ngaahi tuʻunga pe ʻi he fakalakalaka fakakonga, pea fakaʻaongaʻi leva ʻeni ke faʻu ʻaki ha mechs malohi ultra! Te ke lava foki ʻo tanaki ha ngaahi suti fakaʻofoʻofa mech!
[ʻOsi 100 kau pailate mahuʻinga ʻaki e ngaahi ʻulungaanga mo e ngaue maʻuʻanga moʻui kehekehe!]
ʻOku ne polepole ʻe he pailate takitaha ha ngaahi ʻulungaanga mo ha ngaahi meʻa makehe ʻoku ne malava, pea ʻoku haʻu fakataha ia mo ha kau tā sīpinga mālohi mo ha leʻo fakafoʻituitui ʻoku ngāue! Akoʻi hoʻo kau pailate pea tau!
[Langa ho fakavaʻe pe ʻoʻou pea ʻai ke faʻu ʻe hoʻo kau pailate ha ngaahi koloa lolotonga hoʻo ’toe AFK!]
Langa ha ngaahi loki, hangē ko e ngaahi falemohé, ngaahi loki vakaiʻí, hangars, loki fakatotolo, ngaahi fale tukuʻanga koloa, mo ha ngaahi meʻa lahi ange. ʻOku haʻu ʻa e loki takitaha mo ʻene ngaahi maʻuʻanga tokoni mo e bonuses. Fili tauʻataina ʻa e ngaahi loki ke langa, pea fokotuʻu ho fakavaʻe pē ʻoʻoú!
[Mātuʻaki Mahuʻinga & ngaahi mape longomoʻui ki he aʻusia shooter ʻoku haohaoa.]
Fili fakalelei hoʻo lineup ʻo makatuʻunga ʻi he kelekele, ho fili’s lineup, pea mo e taumuʻa hoʻo ngāue fakafaifekaú. Ngaahi toni ʻo e ngaahi misiona ne fokotuʻu ke fakakakato ʻi homou ʻataʻataa!

POUPOU:
Ongoʻi tauʻatāina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu ʻi ha faʻahinga taimi pē ʻo kapau te ke fehangahangai mo ha faʻahinga palopalema.
Facebook: https://www.facebook.com/FinalGearEN
Twitter: https://twitter.com/FinalGearEN
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS6gg0Sukqa2tw1qHZKgsIw
Fekeʻikeʻi: https://discord.gg/finalgear
Reddit: https://www.reddit.com/r/FinalGearOfficial/