Fanauʻi foʻou ʻo e Meʻ – Kākā&Kei Kini

Fai ʻe | ʻEpeleli 16, 2022


Mateuteu ki he meʻa hono hokó「Maʻu fanau」?

Ko e toe fanauʻi foʻou ʻo e meʻafana ko ha vaʻinga ia ʻoku fakatefito ʻi he tuʻunga ʻo e fononga mo e UESAME, Roguelite mo e RPG. ʻE lava ke mapuleʻi ʻe he kau vaʻinga ʻa e kau moʻungaʻi tangata ʻaki ha ngaahi meʻa kehekehe ke nau aʻusia ha ngaahi gameplay kehekehe, fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi meʻatau mo e ngaahi naunau kuo tuku tavale ke vakaiʻi ʻaki ha ngaahi tuʻunga noaʻia pe. ʻOku poupouʻi ʻe he vaʻinga ko ʻeni ʻa e founga solo mo e founga ʻoku ʻikai ke nau lava ʻo aʻu ki ha kau vaʻinga ʻe toko fa.

ʻAlu ki he ʻuha maka ʻo e meʻafana, fanauʻi foʻou ʻi he ngaahi fotunga hohaʻa!
Hili 2 miliona ʻo e ngaahi fakatau ʻi he mao, Gunfire Reborn is now on mobile!

[Ngaahi Fōtungá]
·A refreshing FPS+Roguelite experience: Kau ʻi ha reincarnation pelu fakafuopotopoto ʻoku ʻikai hano ngataʻanga pea kumi ha ngaahi founga kehekehe ke ikuna ai
·Distinctive heroes and diversified weapons: Achieve dissimilar builds with dozens of weapons and hundreds of scrolls
· ʻAlu solo, pe feohi fakasōsiale: Go for a thrilling single-player adventure, or team up for more fun
·Unique Art: ʻOku fakahoko ʻe he founga ʻaati poly maʻulalo ha aʻusia foʻou moʻoni ʻi he sio
· Fakaʻaongaʻi Lelei ki he Device Toʻotoʻó: Feinga ke aʻusia ha aʻusia potupotutatau ʻo e Mapuleʻi mo e Fakahuu

[Vaʻinga ʻi he Fakavaʻe mo e Fakahokohoko Maʻolunga]
Ko e meʻafana toʻotoʻo foʻou ko ha vaʻinga paymium. ʻOku ʻi he vaʻinga ʻi he fakavaʻe ʻa e ngaahi ngaue kotoa pe, meʻatau, Ngaahi Takainga Tohi ʻo e Ngaahi Meʻa Fakatēsiá, ngaahi meʻa (fakamatala fakamuimuitaha ki he ngaahi liliu taʻetotongi ʻi he version) mo ha mataʻitohi ʻe tolu. ʻE lava ke fakaava ha ngaahi mataʻitohi kehe ʻi he ngaahi fakatau vaʻinga.

[Ngaahi Fie maʻu ki he Polokalamá]
Kātaki ʻo fakapapauʻi ʻoku aʻusia ʻe hoʻo device ʻa e ngaahi fie maʻu siʻisiʻi tah. Otherwise the game may not be able to run smoothly.
Polokalamá: Android 8.1 pe māʻolunga ange
Fakaongoongoleleiʻi (Processor): Qualcomm Snapdragon 821, Kirin 960 pe māʻolunga ange