Fakatahaʻi ʻa e ʻEiki lanu puluu – Kākā&Kei Kini

Fai ʻe | Mē 26, 2022


Fakatahaʻi, Tau pea Fakatukupaaʻi koe ke ke hoko ko e tuʻi ʻo e Fakatahaʻi ʻa e ʻEiki lanu puluu

ʻOku ke mateuteu nai ke kau ʻi he mamani Waldensians ʻe taha, fale ngaohiʻanga meʻavaʻinga ʻa māmaní, Hogie waggy, Pissy, Fineʻeiki fuʻu vaʻe loloa, Hina vaʻe loloa, Vaʻe lōloa ʻo e Tangataʻeikí,…? Tau feinga Fakatahaʻi ʻa e ʻEiki lanu puluu ki he Tauʻatāiná he taimí ni!

ʻI he gameplay tatau pe mo e vaʻinga fakatahaʻi ʻe taha hange ko Dino fakatahaʻi, Fakatahaʻi ʻo e Talakoni, Fakatahaʻi ʻo e Kau Moʻungaʻ, Fakatahaʻi ʻa e Hokaʻí, … Fakatahaʻi ʻa e ʻEiki lanu puluu te ne ʻomi kiate koe ʻa e meʻa fakamanavahe ʻe tahá, foʻou angé, makehe ange, mālohi ange & fakaofo ange ki he sipinga Kimautolu ʻulu, Hogie waggy, Pissy, Fineʻeiki fuʻu vaʻe loloa, Meʻavaʻinga fakamanavahe ʻa e fale ngaohiʻanga meʻavaʻ, Hina vaʻe loloa, Vaʻe lōloa ʻo e Tangataʻeikí,…

💪💪💪 Founga ke vaʻinga ai
– Fakatahaʻi ʻa e fanga monumanu pe kau tau tatau ke faʻu ha monsters malohi ange pea ʻiloʻi ʻa e talanoa ʻo e kautaha meʻavaʻinga mo e feituʻu fakamisiteli ʻo e fale meʻavaʻinga ne liʻaki.
When you fakaava the new animals or warriors, te ke maʻu ʻa e faingamalie ke fakatupu ʻa e fuʻu meʻa fakamanavahe ʻoku ola lelei, Pinky meʻa fakamanavahe, Hogie waggy, Pissy, Fineʻeiki fuʻu vaʻe loloa, Freaddy teti, Hina vaʻe loloa, Vaʻe lōloa ʻo e Tangataʻeikí,…
– ʻAi ke vave hoʻo tali mo fakakaukau
– ʻOku malohi ange ʻa e ʻohofi mo e maluʻi ʻa e meʻa fakamanavahe ʻi heʻene tuʻu hake

⚔️ Ngaahi fotunga ʻo e vaʻ
– ʻOku TAʻETOTONGI ʻaupito ʻa e vaʻinga
– Fakaʻauha e lanu fakafiemālié
– Monsters lahi, fanga monumanu, pe ʻakau ʻoku fakatahaʻí
– Mapuleʻi lelei ʻa e swipe
– Anga ʻo e founga fakamanavahe ʻo e moʻui mo ha vaʻinga tuʻukimuʻa angamaheni
– Fakaoli, faingataʻa, mo e maʻunimaá

Fakatahaʻi ke e, Langa hoʻo timi malohi ʻaki kimautolu ʻulu, Hogie waggy, Pissy, Fineʻeiki fuʻu vaʻe loloa, Meʻavaʻinga fakamanavahe ʻa e fale ngaohiʻanga meʻavaʻ, Freaddy teti.. & hoko ko e 1% ʻo e niʻihi keimi ʻoku nau fakakakato ʻa e ngāué mo fakaava ʻa e meʻa moʻuí kotoa. ʻOkú ke mateuteu nai ki he tukupā ko ʻení???