Kau faiako ʻi he mamani fakamanavahe – Kākā&Kei Kini

Fai ʻe | Māʻasi 30, 2023


Hoko ko ha faiako pusiaki fakamanavahe! Vakaiʻi ʻa e fiefia ʻo e hoko ko ha mataotao ʻi he kakaʻi fakamanavahe pea ʻiloʻi ʻa e ngaahi maama foʻou. Ko ha vaʻinga fakafiefia ʻeni 3H anime RPG ʻoku ne ʻave koe mei he malu ho fale ki he feituʻu maomaonganoa maʻuiʻui ʻi hoʻo maʻu, akoʻi mo fakaleleiʻi ʻo lahi ange ʻi he 200 monsters. Faʻu ha ngaahi timi ʻoku matuʻaki mahuʻinga mo lelei ki he tau, hili ia pea fakatukupaaʻi ʻa e kau faiako kehe ke nau maʻu ha silini maka ke ke fakaʻaongaʻi ki upgrading hoʻo monsters toe lahi ange.
ʻI he maʻuiʻui ko ʻeni, 3T anime RPG mamani, ofo ʻi he ngaahi lanu mahino mo e ngaungaue ʻa e ʻuha maka ki he vaʻinga ʻiloa anime. Fakataha mo e ngaahi mataʻitohi angamaheni, ʻe teleport ʻe ha ngaahi monsters lahi kehe hoʻo manatu ki ho ngaahi ʻaho kei siʻi. Kau fakataha mo e ngaahi kaungameʻa mo e ngaahi fili ʻi he duels mo e ngaahi tau mamafa, feʻauhi ke maʻu monsters kimuʻa pea fai ʻe he niʻihi kehe, pe akoʻi hoʻo monsters ki heʻenau ngaahi founga ʻoku fekauʻaki taha mo ia ʻi hoʻo kumi ha ngaahi laumalie malohi. He ʻikai ke ke ʻilo pe ko e ha e faʻahinga timi ʻe ʻalu ki ai hoʻo faʻahi, ko ia kuo pau ke ke ʻahiʻahiʻi hoʻo monuʻia pe fai ha fekumi kimuʻa pea toki fakahohaʻasi kinautolu! Ko hai pe ʻe malohi ʻi he tau ʻoku ʻaʻana ʻa e fale vaʻinga!
Haʻu ʻo vakaiʻi ʻa e naunau fakaʻilekitulonika 3H mamani ke fakahoko ʻa e fakaʻanaua ke hoko ko ha pule pusiaki pea fiefia lahi ʻi he taimi fakaʻaho!

Fiefia ʻi hoʻo ʻi he mamani 3H mo e ngaahi fotunga ʻi lalo:
-Fakatupulaki ho malohi mo e fanga manu
-Ikunaʻi ʻa e puleʻanga kovi ʻi ha vaʻinga talanoa ʻa e RPG
-Vakaiʻi e ngaahi mape foʻou, ngaahi meʻa ʻoku fai ki ai e fe, mo e ngaahi talanoá
-Fanga manu fakamanavahe foʻou ʻoku hahamolofia
-Kamata vaʻinga ʻi he ngaahi tau ʻa e fanga manu he taimi ni
-Te ke lava ʻo tau ʻi he ʻInitaneti mo e kau vaʻinga ʻi he funga ʻo e mamani.
-Maʻu mo akoʻi ha fanga kiʻi pusiaki tokolahi.
-Tauʻataina ke vaʻinga taʻe ʻinitaneti, pe ʻi he ʻInitaneti!
-Vakaiʻi ha mamani 3H ʻoku fonu ʻi ha monsters ʻe laungeau mo ʻenau ngaahi meʻa liliu heʻene hoko
-Maʻu ha fanga kiʻi pusiaki ke tanaki atu ki hoʻo timi monsters
-Tau mo e kau vaʻinga kehe ʻi he ngaahi tau 3v3 tuʻukimuʻa!
-Hoko ko e hau lahi ʻaki hono ikunaʻi e ngaahi fale vaʻinga kotoa.
-Kapau ko ha gamer koe, ʻOku totonu ke ke vakaiʻi ʻa e vaʻinga te ne fakakikihi ko ʻeni ʻi heni
-Fekumi ki he fanga manu ke tanaki atu ki hoʻo timi monsters.
-Vakaiʻi ha fononga fisifisimuʻa, maʻu ha kiʻi pusiaki ʻoku haham, mo tānaki ha ngaahi ivi mālohi.

Fefonongaʻaki ʻi he mamani fakaʻofoʻofa 3H ʻo e fanga manu fakamanavahe pea hoko ko e hau! Download he taimí ni!