Shoujo City – anime vaʻinga Kaka&Kei Kini

Fai ʻe | Sepitema 25, 2022


Ko shoujo Siti ko ha vaʻinga fakaangaanga teiti ia kuo pau ke ke fengaueʻaki ai mo ha tamaiki fefine fakaʻofoʻofa anime ʻi ha kolo faka-Siapani. Ko hoʻo taumuʻa ʻi he anime teiti sim ko ʻeni ke maʻu ha ʻofa ʻa ha kiʻi taʻahine ʻi he 10 ngaahi ʻahó ʻaki hono foaki ʻene ngaahi meʻaʻofá, vaʻinga vaʻinga, fakaafeʻi ki ha falekai, pe teiti maʻu pē. Lolotonga haʻaku talanoa ki ha kiʻi taʻahine, ʻoku uesia ʻe he fetalanoaʻaki takitaha ʻa ho maka.

Ngaahi fotunga ʻo e vaʻ:
* Lolotonga e ngaahi ʻata ʻo e teití ʻoku ngaʻunu mo fengāueʻaki e tamaiki fefiné mo koe ʻi he taimi totonú – fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi fakatata polygonal
* ʻOku faʻa mamata ha ngaahi feituʻu kehekehe ʻi he ngaahi vaʻinga anime mo e hokohoko – akoʻangá, paʻake, ngaahi falekoloa, kakai ʻoku nau fakaʻaongaʻ, Shinto falelotu, matatahi, mo ha ngaahi meʻa lahi ange
* Te ke lava ʻo fili ke vaʻinga ʻi hoʻo kei siʻí pe ʻi hoʻo kei siʻí
* Fetongitongi ʻa e siakale ʻo e ʻahó/poʻulí mo e ngaahi ʻekitivitī kehekeh
* Fakatata anime pixelart
* Te ke lava ʻo teuteu hoʻo kiʻi taʻahine ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi meʻa cosplay (hange ko e telinga ʻo e fokisi pe pusi, ngaahi kaufana, ngaahi fakatātā fakaʻofoʻ), pe ʻoange ki heʻene kiʻi pusiaki ke ne fua hono ʻulu
* Au misini iiki te ke lava ʻo maʻu plush ngaahi meʻavaʻinga ke fakaʻaongaʻi ko ha ngaahi meʻaʻofa
* Ko ha kiʻi vaʻinga pocky – ʻe fakapaleʻi koe ʻaki ha ʻuma kapau te ke ikuna
* ʻOku kehekehe e ʻulungaanga ʻo e taʻahine takitaha, pea fie maʻu ha founga kehe
* Ko ha hala yandere makehe kapau te ke fili ke teiti mo Saori