Foʻi pulu teka ʻa e langi 3H – Kākā&Kei Kini

Fai ʻe | Sepitema 30, 2021


ʻOku ke saiʻia ʻi he ngaahi vaʻinga soka. Kau ki he fiefia pea siviʻi hoʻo malava ke mapuleʻi ʻa e langi teka foʻi pulu 3H!

ʻOku ’ ko ha lova vave ia ʻi ha ngaahi faingataʻa mo ha taimi taʻefaʻalaua ʻoku lele! Tohi Tali uí, vilo, puna, kae ʻoua ʻe #8217;ʻoua ʻe tō ʻo mole hoʻo moʻuí! ʻOku ’ ko ha kalasi faingataʻa ia ʻi ha mamani ʻoku ʻikai ke hasino, ka ʻi he fisiki taʻe tukua!
ʻE faingofua pe hoʻo ako ki he founga hono mapuleʻi ʻo e langi teka 3H, ka te ke lava nai ʻo ʻiloʻi lelei ia? Ko e taimí ko e uho! Only speed and focus will help you fakaava more arenas with new challenges ahead! Feinga maʻu pē ke ke toe lelei ange mo lakasi ho taimí! Ngāue ʻi ho halá!

Tānaki ha ngaahi foʻi pulu ʻoku hāhāmolofia pea ikunaʻi ʻa e ngaahi faingataʻa kotoa pē ke hoko ko e tokotaha ʻoku ikuna

Mateuteu? Maumauʻi hoʻo lekōtí pea fakahā ki ho ngaahi kaungāmeʻá ʻo kau ki ai!

ʻOku ʻoatu:
– Faingofua, control control ʻo e foʻi pulu ʻaki e foʻi tuhu ʻe taha
– Tatataha hono tanaki ʻo e foʻi pulu
– Ngaahi fakatata mahino mo moʻoni 3H

Download he taimi ni ʻa e foʻi pulu taʻetotongi ko e langi 3H ke fakatukupaaʻi koe