Hao ʻa Stickman: Talanoa Ki he Fili – Kākā&Kei Kini

Fai ʻe | Nōvema 27, 2021


Lupin, ko ha ʻofisa poto lelei ʻaupito ʻi MI6, fakatokangaʻi fakatuʻupake e taʻahine kakai tangata ʻe ha kau muli. Hili hono fakahaofi e taʻahine, ʻoku ʻikai ke ne ʻiloʻi ʻoku ʻi ai ha palani tautea ʻa hono filí maʻana. Ko e ngaahi misiona taʻe-malavá, ʻa e fiefia, ʻa e ngaahi tukunga raveled, ʻoku faʻo kotoa ia ʻi he hola mei ha kau tautoitoi: Stickman fononga, mateuteu ke ke fakaleleiʻi!

ʻI he fatongia ʻo Lupin, kuo pau ke ke fai ha ngaahi fili ke fakahaofi ʻa e palemia; hola mei he kautaha taha-manakoa ʻo e hia, ʻUlu kulokula; holoholoʻi e kau tautoitoi kotoa pe pea fakahaofi ʻa e mamani. ʻOku ngali faingofua ke fili ha tali ka ke ʻai ke hala pea ʻosi e vaʻinga maʻau!

NGAAHI FOKOTUʻUTUʻU FAINGATAʻA. ʻOku hanga ʻe he ngaahi faingataʻa mo e ngaahi pasolo kehekehe knotty ʻoku tatali mai kimuʻa ʻo teuteuʻi koe ke ke fai ha ngaahi fili fakapotopoto!
NGAAHI ʻELEMENITI ʻOHOVALE. ʻOku fonu ʻa e vaʻinga ko ʻeni ʻi he ngaahi meʻa fakaʻohovale. Kapau ʻoku ngali fuʻu mahino ʻa e talí, toe fakakaukau! ʻOua naʻa ke kakaaʻi koeʻuhi he mahalo ʻoku ʻikai ko e fotunga ia.
NGAAHI FAKATATA FAKAOFO. ʻOku fakapapauʻi mai ʻe he ngaahi fakatata ʻo e mata 2H ʻa e aʻusia vaʻinga fakafiefia.
TOKOTAHA MAʻUNIMAA GAMEPLAY. ʻOku mau fakapapauʻi he ʻikai ke ke lava ʻo maʻu ha meʻa feʻunga ki he ʻuto ko ʻeni teasers. Ko hoʻo kamatá pē, te ke toe foki mai maʻu pē ke maʻu ha meʻa lahi ange.

Tatau ai pe pe ʻoku ke ʻi ha ngaahi pasolo, ngaahi vaʻinga foʻi lea, ngaahi vaʻinga makehe, ʻuto teasers, pe ko ʻeni ke maʻu ha taimi fakafiefia, ʻoku ʻi ai e meʻa ʻoku ʻai ke ke ʻufiʻufi. Tokoniʻi ʻa Lupin ke fakaleleiʻi kotoa e ngaahi palopalemá pea fakaʻosi ʻene ngāue fakafaifekaú.

Download pea fiefia he taimí ni!

Tuku ha Tali

Your email address will not be published. Required fields are marked *